ابرتگ "Optimization"
شامل توضیحاتی در مورد: بررسی تفكيك كور منابع به کمک الگوریتم کوچ پرندگان کاربردهای تفكيك كور منابع در پردازش سیگنال پيش پردازش هاي لازم براي حل تفكيك كور منابع مركزي سازي و سفيدسازي نحوه بکارگیری الگوريتم هاي کوچ پرندگان در تفكيك كور منابع معرفی الگوريتم کوچ پرندگان معرفی کرتوسیس استفاده از آمارگان مرتبه بالا در تابع هزينه الگوريتم کوچ پرندگان تعیین پارامترهای الگوریتم PSO پارامترهای شبیه سازی ...
انتخاب ویژگی براساس الگوریتم کوچ پرندگان به منظور کلاس بندی داده های متفاوت دادگان IRIS امکان انتخاب نوع دادگان امکان انتخاب نوع روش انتخاب ویژگی تحلیل خط به خط کدها ))گزارش متنی به همراه تمامی کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز و تمامی دادگان iris))
خوشه بندی بدون نظارت دادگان IRIS با استفاده از الگوریتم کوچ پرندگان تحلیل کدها ))گزارش متنی به همراه تمامی کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز))
شبیه سازی و بررسی الگوریتم بهینه سازی حاصل از ترکیب الگوریتم ژنتیک و الگوریتم کوچ پرندگان Hybrid Genetic algorithm and Particle swarm optimization-GA-PSO ، تحلیل کدها ، گزارش متنی به همراه تمامی کدهای متلب و زیربرنامه های مورد نیاز
شبیه سازی الگوریتم PSO چند هدفه که همزمان متغیرها را به منظور بهینه کردن بیش از یک تابع هدف بهینه می سازد. بررسی و تحلیل کدها ((گزارش متنی به همراه تمامی کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز))
گزارش متنی شامل توضیحاتی در مورد: شبیه سازی الگوریتم تکامل تعاونی به منظور بهینه سازی توابع محک مختلف بررسی و تحلیل کدها ))گزارش متنی به همراه تمامی کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز))
مقدمه ای بر Swarm Intelligence مقدمه ای بر Particle swarm optimization انواع PSO شبکه عصبی مصنوعی و PSO
مقدمه ای بر الگوریتم بهینه سازی AIS معرفی الگوریتم های ارائه شده در زمینه AIS تحلیل کد الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی به منظور زمان بندی وظایف (Scheduling tasks) ((گزارش متنی به همراه کدهای متلب مورد نیاز و تحلیل خط به خط کدها))
مقدمه ای بر الگوریتم بهینه سازی HS و بررسی مراحل انجام آن معرفی الگوریتم های ارائه شده در زمینه HS تحلیل کد الگوریتم جستجوی هارمونی به منظور بهینه سازی چند تسهیلاتی (Multi Facility) ((گزارش متنی به همراه کدهای متلب مورد نیاز و تحلیل کدها))
بکارگیری روش تفکیک کور منابع براساس تابع هزینه مرتبط با آمارگان مرتبه بالا به منظور جداسازی سیگنال قلب مادر و جنین ضبط شده توسط میکروفون به کمک الگوریتم مبتنی بر هوش گروهی کوچ پرندگان
در این گزارش با استفاده از الگوریتم کوچ پرندگان پارامترهای موتور القایی در حالت سنکرون و آسنکرون مورد بررسی و بهینه سازی قرار می گیرند.
شبیه سازی الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه SFLA به منظور بهینه سازی توابع محک مختلف به همراه گزارش متنی از این الگوریتم
مقدمه ای بر الگوریتم بهینه سازی AIS و بررسی مراحل انجام آن، معرفی الگوریتم های ارائه شده در زمینه AIS،شبیه سازی و تحلیل کد الگوریتم سیستم‌ ایمنی مصنوعی به منظور بهینه سازی توابع محک مختلف،شبیه سازی و تحلیل کد الگوریتم سیستم‌ ایمنی مصنوعی به منظور بهینه سازی مسئله زمان بندی تک ماشین (Single machine)
بررسی الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماري(Imperialist Competitive Algorithm - ICA)، مقدمه ای بر الگوریتم بهینه سازی ICA و بررسی مراحل انجام آن، معرفی الگوریتم های ارائه شده در زمینه ICAشبیه سازی و تحلیل کد الگوریتم رقابت استعماري به منظور بهینه سازی توابع محک مختلف، شبیه سازی و تحلیل کد الگوریتم سیستم‌ ایمنی مصنوعی به منظور بهینه سازی مسئله چند تسهیلاتی
گزارش متنی از بررسی مراحل عملکرد الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماري(Imperialist Competitive Algorithm - ICA)، شبیه سازی الگوریتم رقابت استعماري به منظور خوشه بندی داده
گزارش متنی از بررسی مراحل عملکرد الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماري(Imperialist Competitive Algorithm - ICA)، شبیه سازی الگوریتم رقابت استعماري به منظور حل مسئله زمان بندی Scheduling
گزارش متنی از بررسی مراحل عملکرد الگوریتم بهینه سازی جستجوی ممنوعه (Tabu search - TS)، شبیه سازی الگوریتم جستجوی ممنوعه به منظور حل مسئله زمان بندی Scheduling، حل مسئله تک ماشین Single machine و حل مسئله فروشنده دوره گرد TSP
مقدمه ای بر الگوریتم بهینه سازی HS و بررسی مراحل انجام آن، معرفی الگوریتم های ارائه شده در زمینه HS، بررسی الگوریتم بهینه سازی بهبود یافته IHS ، شبیه سازی و مقایسه الگوریتم جستجوی هارمونیک کلاسیک با نسخه بهیود یافته به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف
گزارش متنی از بررسی مراحل عملکرد الگوریتم ممتیک، شبیه سازی الگوریتم ممتیک به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف (توابع محک)
مقدمه ای بر الگوریتم بهینه سازی فاخته و بررسی مراحل انجام آن، شبیه سازی الگوریتم جستجوی فاخته به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف
مقدمه ای بر الگوریتم بهینه سازی جستجوی گرانشی و بررسی مراحل انجام آن، مقایسه با سایر الگوریتم های بهینه سازی، شبیه سازی الگوریتم جستجوی گرانشی به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف
الگوریتم بهینه‌سازی کلونی مورچگان یا به اختصار ACO، که در سال 1992 توسط مارکو دوریگو و در رساله دکتری وی مطرح شد، یک ایده برای حل مسائل بهینه‌سازی که از طبیعت الهام گرفته و بر مبنای کلونی مورچگان واقع شده است.
بررسی و شبیه سازی الگوریتم کرم شب تاب Firefly algorithm به منظور بهینه سازی توابع محک مختلف به همراه تحلیل کدها
بررسی و شبیه سازی الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution به منظور بهینه سازی توابع تست و مسئله fitting داده به هماه شرح کد و فایل ارائه الگوریتم
بررسی و تحلیل الگوریتم جستجوی پراکنده Scatter search به همراه فایل ارائه الگوریتم
بررسی کامل و اجمالی الگوریتم کوچ پرندگان به همراه کد شبیه سازی به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف استاندارد
خوشه بندی داده به کمک الگوریتم کلونی مورچه Ant colony optimization
کد شبیه سازی به همراه بررسی و تحلیل الگوریتم عنکبوت SSA-Social Spider Algorithm به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف تعیین شده
گزارش الگوریتم و شبیه سازی الگوریتم گرگ خاکستری Gray Wolf Optimization-GWO به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف
استفاده از الگوریتم کوچ گروهی ذراتPSO به منظور بهینه کردن ضرایب وزنی در شبکه عصبی پس انتشار در کاربرد پیش بینی داده Data prediction
استفاده از الگوریتم ژنتیک GA به منظور بهینه کردن ضرایب وزنی در شبکه عصبی پس انتشار در کاربرد پیش بینی داده Data prediction
کتاب الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه Ant colony optimization
شبیه سازی حل مسئله فروشنده دوره گرد TSP به کمک الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه ACO به همراه فایل ارائه
دانلود کتاب مروری بر برخی روش های بهینه سازی هوشمند Intelligent optimization methods
شبیه سازی الگوریتم یادگیری شبکه عصبی چند لایه پرسپترون Multi layer perceptron توسط الگوریتم بهینه سازی فاخته Cuckoo Algorithm
بررسی کامل الگوریتم کوچ چرندگان PSO- Particle Swarm Optimization و روش های بهبود یافته آن به همراه بررسی کد شبیه سازی در متلب
طراحی پایدار كننده های سیستم قدرت Power System Stabilizer-PSS با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کوچ پرندگان Particle swarm optimization-PSO
شبیه سازی آموزش وزن های شبکه عصبی چند لایه Multi layer perceptron به کمک الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه Ant colony optimization
شبیه سازی آموزش وزن های شبکه عصبی چند لایه Multi layer perceptron به کمک الگوریتم بهینه سازی بهینه سازی کوچ پرندگان Particle swarm optimization یادگیری آسان بهینه سازی وزن های شبکه عصبی
شبیه سازی نحوه بهینه سازی توابع تست به کمک الگوریتم جستجوی الگو Pattern search
شبیه سازی نحوه کلاس بندی داده تصویر به کمک شبکه عصبی روبه جلو با وزن های آموزش دیده توسط الگوریتم ژنتیک به همراه فایل توضیحات
شبیه سازی نحوه بهینه سازی توابع تست محتلف با استفاده از الگوریتم غذایابی باکتری Bacterial Foraging Optimization Algorithm-BFO
شبیه سازی الگوریتم عنکبوت اجتماعی Social spider optimization algorithm -SSO به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف
شبیه سازی نحوه بهینه سازی توابع تست مختلف به کمک الگوریتم جغرافیای زیستی Biogeography-Based Optimization
بهینه سازی کنترلر PID با استفاده از الگوریتم بهینه سازی PSO در مسئله کنترل بار و فرکانس LFC
شبیه سازی نحوه آموزش و بهینه سازی وزن های شبکه عصبی روبه جلو Feed forward NN توسط الگوریتم ژنتیک به همراه فایل توضیحات
شبیه سازی نحوه بهینه سازی توابع تست مختلف به کمک الگوریتم علف هرز مهاجم Invasive weed optimization optimization-IWO
شبیه سازی نحوه بهینه سازی توابع تست مختلف به کمک الگوریتم علف هرز مهاجم Exchange Market Algorithm optimization -EMA
گزارش جامع نحوه آموزش شبکه عصبی روبه جلو Feed Forward neural network-FFNN با استفاده از ترکیب الگوریتم جست وجوی گرانشی GSA-Gravitational search algorithm و کوچ پرندگان Particle swarm optimization-PSO به همراه کدنویسی
استفاده از الگوریتم بهینه سازی نهنگ Whale Optimization Algorithm-WOA به منظور یافتن نقطه بهینه سراسری توابع تست مختلف
شبیه سازی الگوریتم خوشه بندی داده به کمک الگوریتم بهینه سازی کوچ پرندگان Particle swarm optimization-PSO
شبیه سازی الگوریتم خوشه بندی داده به کمک الگوریتم بهینه سازی کلونی زنبور عسل Artificial bees colony-ABC به همراه گزارش عملکرد و توضیحات کدها
گزارش کامل از نحوه عملکرد الگوریتم بهینه سازی انفجار نارنجک Grenade Explosion Method-GEM و شبیه سازی آن به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف
شبیه سازی به همراه توضیحات جامع در مورد نحوه تشخیص لبه Edge detection در تصویر با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه ها Ant colony optimization-ACO
گزارش جامع از نحوه آموزش و نحوه شبیه سازی وزن های شبکه عصبی روبه جلو Feed Forward neural network-FFNN با استفاده از ترکیب الگوریتم کوچ پرندگان Particle swarm optimization-PSO و بهینه سازی پس انتشار optimization Back propagation
کانال تلگرام ابرپروجکت رفتن به بالای صفحه
Close فراخوان عرضه مستندات، گزارش‌ها، کدها و پژوهش‌های شما در ابرپروجکت
برای توضیحات بیشتر به اینجا مراجعه نمایید.
Close مجوزهای قانونی و رسمی ابرپروجکت
برای مشاهده مجوزهای ابرپروجکت روی آنها کلیک نمایید.