ابرتگ "���������� �������� �������� ��������"
شبیه سازی و کد متلب تاثیر تغییرات فرکانس بر روی بلندی ادراک شده در گوش و گزارش شبیه سازی و کد متلب تعیین حدود پهنای باند بحرانی در گوش و گزارش
تعیین تغییرات فرمنت های اول بر روی اسپکتروگرام تعیین فرکانس گام بر روی اسپکتروگرام تعیین ضرایب پیشگویی خطی به کمک روش دوربین-لوینسون ضرایب اتوکورولیشن ضریب کپسترال
گزارشی از بازشناسی بیان های گفتاری مجزا به کمک HMM با مدل مبتنی بر چگالی مشاهدات پیوسته و الگوریتم Segmental K-Means برای آموزش مدل ها به همراه فایل کدهای متلب شامل کد استخراج ویژگی LPCC و MFCC، مدل فاز Train و Test، داده های گفتاری و کد مقایسه بیان های گفتاری
تشخیص گوینده به کمک Vector Quantization استخراج ویژگی به کمک جعبه ابزار HTK خوشه بندی به کمک الگوریتم K-Means و تشکیل کتاب کد ((گزارش متنی به همراه کدهای متلب، فایل های گفتاری و جعبه ابزار HTK تنظیم شده))
بدست آوردن ضرایب پیشگویی خطی (LPC) مبتنی بر روش اتوکورولیشن بررسی فیلتر مجرای گفتار بررسی ضرایب جفت طیف خطی یا ضرایب LSF بدست آوردن ضرایب انعکاسی با استفاده از الگوریتم زیر از ضرایب پیشگویی خطی بدست آوردن ضرایب نسبت سطوح مقطع LAR بدست آوردن تخمین طیف گفتار براساس آنالیز پیشگویی خطی بدست آوردن حدود فرکانس پیچ از طریق یافتن پیک شاخص در منحنی اتوکورولیشن سنتز واکه های گفتاری به کمک فرکانس پیچ تخم ...
بررسی تخمین فرکانس به روش Pisarenko harmonic decomposition، بررسی تخمین فرکانس به روش MUSIC algorithm، بررسی تخمین فرکانس به روش Eigenvector، بررسی تخمین فرکانس به روش Minimum norm، بررسی تخمین تعداد جملات نمایی مختلط تابع
شامل توضیحاتی در مورد: بررسی نحوه تخمین پارامترهای Trend خطی و سینوسی Trend سینوسی روشNewton Gauss ((گزارش متنی به همراه کدهای متلب و زیربرنامه های مورد نیاز))
شناسایی سیستم به روش حداقل میانگین مربعات نرمالیزه شده NLMS به همراه بررسی و طراحی Identification system با استفاده از Normalized Least Mean Squares Adaptive Filter، بررسی طیف های تخمینی، بررسی خطای تخمین، اعمال سیگنال ورودی نویز سفید در SNR های مختلف و تحلیل نتایج خروجی، تحلیل اثر طول گام در الگوریتم NLMS و چگونگی همگرایی، اعمال نویز رنگی به ورودی الگوریتمNLMS در SNR های مختلف و تحلیل نتایج خروجی
انتخاب ویژگی براساس الگوریتم کوچ پرندگان به منظور کلاس بندی داده های متفاوت دادگان IRIS امکان انتخاب نوع دادگان امکان انتخاب نوع روش انتخاب ویژگی تحلیل خط به خط کدها ))گزارش متنی به همراه تمامی کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز و تمامی دادگان iris))
گزارش متنی شامل توضیحاتی در مورد: خوشه بندی بدون با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر جمعیت Artificial bees colony تحلیل کدها ((گزارش متنی به همراه تمامی کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز و داده iris ))
شبیه سازی الگوریتم PSO چند هدفه که همزمان متغیرها را به منظور بهینه کردن بیش از یک تابع هدف بهینه می سازد. بررسی و تحلیل کدها ((گزارش متنی به همراه تمامی کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز))
گزارش متنی شامل توضیحاتی در مورد: شبیه سازی الگوریتم تکامل تعاونی به منظور بهینه سازی توابع محک مختلف بررسی و تحلیل کدها ))گزارش متنی به همراه تمامی کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز))
شبیه سازی چگونگی کاهش نویز سیگنال گفتار در حضور نویزهای ناایستا براساس الگوریتم تفریق طیفی ((کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز برای ارزیابی و داده های گفتاری))
شبیه سازی چگونگی کاهش نویز سیگنال گفتار در حضور نویزهای ناایستا براساس الگوریتم تفریق طیفی چند باند (( کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز برای ارزیابی و داده های گفتاری))
شبیه سازی چگونگی کاهش نویز سیگنال گفتار در حضور نویزهای ناایستا براساس الگوریتم حداقل میانگین مربعات خطا ((کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز برای ارزیابی و داده های گفتاری))
شبیه سازی چگونگی کاهش نویز سیگنال گفتار در حضور نویزهای ناایستا براساس الگوریتم Geometric spectral subtraction )) کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز برای ارزیابی و داده های گفتاری))
شبیه سازی چگونگی کاهش نویز سیگنال گفتار در حضور نویزهای ناایستا براساس Log MMSE (( کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز برای ارزیابی و داده های گفتاری))
شبیه سازی چگونگی کاهش نویز سیگنال گفتار براساس Wiener filtering ((کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز برای ارزیابی و داده های گفتاری))
شبیه سازی چگونگی کاهش نویز سیگنال گفتار در حضور نویزهای ناایستا براساس Iterative Wiener filtering ((کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز برای ارزیابی و داده های گفتاری))
شبیه سازی چگونگی کاهش نویز سیگنال گفتار براساس Wiener filtering به کمک Wavelet thresholding )) کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز برای ارزیابی و داده های گفتاری))
شبیه سازی چگونگی کاهش نویز سیگنال گفتار براساس الگوریتم تفریق طیفی در حضور نویزهای ناایستا با استفاده از نویز تخمین زده شده از دنبال کردن مینیم انرژی فریم ها (( کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز برای ارزیابی و داده های گفتاری))
شبیه سازی چگونگی کاهش نویز سیگنال گفتار براساس الگوریتم تفریق طیفی در حضور نویزهای ناایستا با استفاده از نویز تخمین زده شده از الگوریتم میانگین گیری بازگشتی MCRA (( کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز برای ارزیابی و داده های گفتاری))
شبیه سازی چگونگی کاهش نویز سیگنال گفتار براساس الگوریتم تفریق طیفی در حضور نویزهای ناایستا با استفاده از نویز تخمین زده شده از الگوریتم MCRA2 (( کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز برای ارزیابی و داده های گفتاری))
شبیه سازی چگونگی کاهش نویز سیگنال گفتار در حضور نویزهای ناایستا براساس Perceptually-motivated subspace algorithm )) کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز برای ارزیابی و داده های گفتاری))
شبیه سازی چگونگی کاهش نویز سیگنال گفتار در حضور نویزهای ناایستا براساس Wavelet thresholding ((کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز برای ارزیابی و داده های گفتاری))
شبیه سازی چگونگی کاهش نویز سیگنال گفتار در حضور نویزهای ناایستا و تخمین نویز و محاسبه تابع آستانه گذار و مقدار آستانه گذاری در فضای Wavelet packet transform و مقایسه با الگوریتم بهسازی تخمین نویز براساس آنتروپی طیفی با استفاده از هیستوگرام شدت
شبیه سازی چگونگی کاهش نویز سیگنال گفتار در زیرفضا در حضور نویزهای ناایستا براساس Generalized embedded pre-whitening subspace algorithm ((کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز برای ارزیابی و داده های گفتاری))
گزارش متنی شامل توضیحاتی در مورد: )) کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز برای ارزیابی و داده های بافت مورد نیاز))
گزارش متنی شامل توضیحاتی در مورد: شبیه سازی سیستم شناسایی گوینده به کمک شبکه عصبی رو به جلو، شبکه تاخیر زمانی و LVQ با استفاده از ویژگی MFCC و انرژی ضرایب موجک )) کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز برای ارزیابی و داده های مورد نیاز))
گزارش متنی شامل توضیحاتی در مورد: شبیه سازی فشرده سازی سیگنال گفتار با استفاده از آستانه گذاری ضرایب ویولت )) کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز برای ارزیابی و داده های مورد نیاز))
گزارش متنی از نحوه ارتباط میان Neural Networks و Principal Component Analysis شامل مقدمه ای بر PCA و قوانین یادگیری شبکه عصبی و ارتباط میان این دو
بکارگیری شبکه های عصبی- فازی سلسله مرتبه ای به منظور کلاس بندی داده گزارش متنی شامل بررسی شبکه های عصبی- فازی سلسله مرتبه ای شبکه های ماژولار شبکه های هایبرید مقایسه و نتایج
گزارش متنی و شبیه سازی نحوه بکارگیری شبکه عصبي در Time series prediction تکنيک هاي شبکه ي عصبي براي پيش بيني سريهاي زماني نحوه آموزش بررسی کارایی کدهای متلب
گزارش متنی شامل: تحلیل واترمارکینگ براساس Pseudo_random sequence تفاوت Cryptography و Watermarking دسته بندی ها و ویژگی‌های نهان نگاری روش‌های مختلف نهان‌نگاری ویژگی‌های Pseudo-Random Sequence معیارهای مهم در نهان‌نگاری و ...
حذف پژواک از سیگنال گفتار به کمک فیلتر تطبیقی حداقل میانگین مربعات نرمالیزه شده Normalized Least Mean Squares Adaptive Filter-NLMS، نحوه استفاده از فیلتر تطبیقی جهت حذف پژواک، فيلتر Adaptive، الگوريتم هماهنگ سازي LMS، نتایج شبیه سازی ((کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز برای ارزیابی و داده ها))
گزارش متنی از تحلیل روش های کد کردن سیگنال صوتی شامل: مقدمه ای بر پردازش و کد کردن سیگنال صوتی پارامترهای مطرح در فشرده سازی کاربردهای فشرده سازی انواع و ویژگی های سیگنال صوتی کوانتیزاسیون کوانتیزاسیون تطبیقی روشهای کدینگ پیشگویی خطی روشهای کدینگ در حوزة زمان روش PCM روش DPCM روش ADPCM روش APC روش PDM روشهای کدینگ در حوزة فرکانس روش تکه باندی (SBC) روش تبدیلی روشهای ترکیبی روشهای فشرده سازی ادراکی
بکارگیری شبکه های عصبی به منظور Speech processing شامل موارد: مقدمه ای بر اهمیت پردازش صوت ویژگی های سیگنال صوتی نحوه تشکیل سیگنال صوتی کاربردهای شبکه عصبی در تشخیص گفتار بررسی مدل های زبانی یا لغت نامه بررسی شبکه های باز گشتی بررسی کلاسیفایر ماشین های بردار پشتیبان (SVM) کلاس بندی آوا بر اساس SVM بررسی جداسازی کور کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تشخیص گوینده ((گزارش متنی به همراه کدهای متلب مورد ن ...
مقدمه ای بر Swarm Intelligence مقدمه ای بر Particle swarm optimization انواع PSO شبکه عصبی مصنوعی و PSO
مقدمه ای بر الگوریتم بهینه سازی HS و بررسی مراحل انجام آن معرفی الگوریتم های ارائه شده در زمینه HS تحلیل کد الگوریتم جستجوی هارمونی به منظور بهینه سازی چند تسهیلاتی (Multi Facility) ((گزارش متنی به همراه کدهای متلب مورد نیاز و تحلیل کدها))
بررسی کاهش نویز سری های زمانی غیرخطی به کمک Adaptive filtering and Wavelet shrinkage گزارش متنی به همراه کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز برای ارزیابی و داده ها.
بررسی Software-Defined Network گزارش متنی شامل توضیحاتی در مورد: معرفی شبکه های تعریف شده نرم افزاری نیاز به یک معماری جدید محدودیت های فناوری های شبکه های کنونی معرفی شبکه تعریف شده نرم‌افزاری اجزای اصلی شبکه تعریف شده نرم‌افزاری کنترلرها سوییچ های مجازی شبکه های همپوشان آشنایی با پروتکل OpenFlow ساختار، نحوه عملکرد و دستورات اجزای OpenFlow دستورات OpenFlow راهکار شبکه تعریف شده نرم‌افزاری رو ...
بررسی Hadoop و Map-Reduce گزارش متنی شامل توضیحاتی معرفی هدوپ و روش نگاشت کاهش و ...
بررسی و چگونگی نصب گام به گام سیستم تشخیص نفوذ SNORT گزارش متنی توضیحات لازم به همراه تصاویر مراحل مختلف نصب برنامه
توضیحات کامل به همراه گزارش تصویری از مراحل حمله و چگونگی تشخیص نفوذ در یک شبکه نمونه
توضیحات اجمالی از مراحل احراز هویت و بکار بردن کلید در پروتکل های مختلف و بررسی مشکلات احتمالی آن ها و نحوه رفع مشکل
بررسی کيفيت سرويس و فنآوری هاي شبكه، سوئيچنگ، مجتمع سازي، مسيريابي، فنآوری MPLS، كنترل LSP، مجتمع سازي ترافيك، انتخاب مسير ، ادغام برچسب، تونل، پروتكل هاي توزيع برچسب در MPLS، ساختار سوئيچ هاي شبكه و ...
بکارگیری روش تفکیک کور منابع براساس تابع هزینه مرتبط با آمارگان مرتبه بالا به منظور جداسازی سیگنال قلب مادر و جنین ضبط شده توسط میکروفون به کمک الگوریتم تکاملی ژنتیک پیوسته
بکارگیری روش تفکیک کور منابع براساس تابع هزینه مرتبط با آمارگان مرتبه بالا به منظور جداسازی سیگنال قلب مادر و جنین ضبط شده توسط میکروفون به کمک الگوریتم تکاملی ژنتیک گسسته
بکارگیری روش تفکیک کور منابع براساس تابع هزینه مرتبط با آمارگان مرتبه بالا به منظور جداسازی سیگنال قلب مادر و جنین ضبط شده توسط میکروفون به کمک الگوریتم مبتنی بر هوش گروهی کوچ پرندگان
بکارگیری روش تفکیک کور منابع براساس تابع هزینه مرتبط با آمارگان مرتبه بالا به منظور جداسازی سیگنال قلب مادر و جنین ضبط شده توسط میکروفون به کمک الگوریتم مبتنی بر هوش گروهی کلونی زنبور عسل
نحوه کنترل سيستم تأمين حرارتي، سيستم تأمين رطوبتي هو، سیستم نوردهی و ... در گلخانه ها با استفاده از منطق فازی به منظور کنترل نظارتی مناسب و بهينه سازي مصرف انرژي
گزارش کاملی از مراحل انجام، پیاده سازی و مقایسه سه روش اساسی تخمین طیف نویز: تخمین نویز براساس آمارگان کمینه، تخمین مستقیم آستانه ای نویز و با استفاده از روش دیورژانس طیفی بلندمدت
شبیه سازی چگونگی کاهش نویز سیگنال گفتار براساس الگوریتم زیرفضای تعمیم یافته مبتنی بر پیش سفید سازی به منظور کاهش نویزهای رنگی
شبیه سازی چگونگی کاهش نویز سیگنال گفتار در حضور نویزهای ناایستا براساس الگوریتم آماری مبتنی بر مدل روان-شنوایی گوش انسان
شبیه سازی کدینگ و در کدینگ سیگنال گفتار به کمک قوانین A و μ در کدگذاری PCM لگاریتمی
شبیه سازی الگوریتم تشخیص سکوت از گفتار به کمک نرخ عبور از صفر و انرژی سیگنال و بهبود نتای آن به کمک فیلتر نرم کننده Moving average و بررسی نتایج بدست آمده
شبیه سازی و مقایسه استخراج بردارهای ویژگی ضرایب تخمین خطی LPC، ضرایب انعکاسی Reflection Coeff، ضرایب نسبت سطوح مقطعLAR ، ضرایب کپسترال LPCC، ضرایب MFCC و ضرایب مشتقات اول و دوم آن به کمک جعبه ابزار HTK و به کمک دستورهای متلب
تحلیل نحوه پیاده سازی مسئله تفکیک یا جداسازی کور سیگنال های گفتاری به کمک الگوریتم Independent component analysis به همراه گزارش متنی از توضیحاتی در مورد این الگوریتم
شبیه سازی چگونگی کاهش نویز سیگنال گفتار براساس الگوریتم تفریق طیفی در حضور نویزهای ناایستا با استفاده از نویز تخمین زده شده از الگوریتم میانگین گیری بازگشتی بهبود یافته IMCRA
گزارشی از بررسی و تحلیل اجمالی راهکارهای عملی امنیت ارتباطات در شبکه‌های بیسیم سازمانی شامل مقدمه، چرخه دمينگ، پيكربندي امن رادیوهاي وایرلس ميكروتيک، چک ليست تهدیدات وایرلس، ميكروتيک، تهدیدهای عمده در شبکه‌های بی‌سیم، دسته‌بندی تهدیدها، شنود منفعل، نقض صحت و دسترس‌پذیری، تشخیص نفوذ و ممانعت از آن
گزارشی از بازشناسی بیان های گفتاری به کمک HMM براساس الگوریتم ویتربی برای آموزش مدل ها با مدل مبتنی بر چگالی مشاهدات پیوسته به همراه فایل کدهای متلب شامل مراحل استخراج ویژگی MFCC، بدست آوردن مدل چپ به راست در فاز Train و ارزیابی در فاز Test
مقدمه ای بر الگوریتم بهینه سازی AIS و بررسی مراحل انجام آن، معرفی الگوریتم های ارائه شده در زمینه AIS،شبیه سازی و تحلیل کد الگوریتم سیستم‌ ایمنی مصنوعی به منظور بهینه سازی توابع محک مختلف،شبیه سازی و تحلیل کد الگوریتم سیستم‌ ایمنی مصنوعی به منظور بهینه سازی مسئله زمان بندی تک ماشین (Single machine)
بررسی الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماري(Imperialist Competitive Algorithm - ICA)، مقدمه ای بر الگوریتم بهینه سازی ICA و بررسی مراحل انجام آن، معرفی الگوریتم های ارائه شده در زمینه ICAشبیه سازی و تحلیل کد الگوریتم رقابت استعماري به منظور بهینه سازی توابع محک مختلف، شبیه سازی و تحلیل کد الگوریتم سیستم‌ ایمنی مصنوعی به منظور بهینه سازی مسئله چند تسهیلاتی
گزارشی از بازشناسی بیان های گفتاری مجزا به کمک HMM با مدل مبتنی بر چگالی مشاهدات پیوسته و الگوریتم لگاریتم ویتربی و Segmental K-Means برای آموزش مدل ها به همراه فایل کدهای متلب شامل کد استخراج ویژگی MFCC، مدل فاز Train و Test، داده های گفتاری و کد مقایسه بیان های گفتاری
گزارش متنی از بررسی مراحل عملکرد الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماري(Imperialist Competitive Algorithm - ICA)، شبیه سازی الگوریتم رقابت استعماري به منظور خوشه بندی داده
گزارش متنی از بررسی مراحل عملکرد الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماري(Imperialist Competitive Algorithm - ICA)، شبیه سازی الگوریتم رقابت استعماري به منظور حل مسئله زمان بندی Scheduling
گزارش متنی از بررسی مراحل عملکرد الگوریتم بهینه سازی جستجوی ممنوعه (Tabu search - TS)، شبیه سازی الگوریتم جستجوی ممنوعه به منظور حل مسئله زمان بندی Scheduling، حل مسئله تک ماشین Single machine و حل مسئله فروشنده دوره گرد TSP
مقدمه ای بر الگوریتم بهینه سازی HS و بررسی مراحل انجام آن، معرفی الگوریتم های ارائه شده در زمینه HS، بررسی الگوریتم بهینه سازی بهبود یافته IHS ، شبیه سازی و مقایسه الگوریتم جستجوی هارمونیک کلاسیک با نسخه بهیود یافته به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف
گزارش متنی از بررسی مراحل عملکرد الگوریتم ممتیک، شبیه سازی الگوریتم ممتیک به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف (توابع محک)
مقدمه ای بر الگوریتم بهینه سازی فاخته و بررسی مراحل انجام آن، شبیه سازی الگوریتم جستجوی فاخته به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف
مقدمه ای بر الگوریتم بهینه سازی جستجوی گرانشی و بررسی مراحل انجام آن، مقایسه با سایر الگوریتم های بهینه سازی، شبیه سازی الگوریتم جستجوی گرانشی به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف
حل تمرین کتاب پردازش تصویرDigital Image Processing نویسنده Gonzalez
تحلیل و بررسی تحلیلی مراکز داده Data center و شبکه‌های تعریف‌شده نرم‌افزاری Software defined network
بررسی تفصیلی انواع ازدحام در شبکه و مدیریت آن Congestion Control
کانال تلگرام ابرپروجکت رفتن به بالای صفحه
Close فراخوان عرضه مستندات، گزارش‌ها، کدها و پژوهش‌های شما در ابرپروجکت
برای توضیحات بیشتر به اینجا مراجعه نمایید.
Close مجوزهای قانونی و رسمی ابرپروجکت
برای مشاهده مجوزهای ابرپروجکت روی آنها کلیک نمایید.