ابرتگ "Particle swarm optimization"
شامل توضیحاتی در مورد: بررسی تفكيك كور منابع به کمک الگوریتم کوچ پرندگان کاربردهای تفكيك كور منابع در پردازش سیگنال پيش پردازش هاي لازم براي حل تفكيك كور منابع مركزي سازي و سفيدسازي نحوه بکارگیری الگوريتم هاي کوچ پرندگان در تفكيك كور منابع معرفی الگوريتم کوچ پرندگان معرفی کرتوسیس استفاده از آمارگان مرتبه بالا در تابع هزينه الگوريتم کوچ پرندگان تعیین پارامترهای الگوریتم PSO پارامترهای شبیه سازی ...
انتخاب ویژگی براساس الگوریتم کوچ پرندگان به منظور کلاس بندی داده های متفاوت دادگان IRIS امکان انتخاب نوع دادگان امکان انتخاب نوع روش انتخاب ویژگی تحلیل خط به خط کدها ))گزارش متنی به همراه تمامی کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز و تمامی دادگان iris))
خوشه بندی بدون نظارت دادگان IRIS با استفاده از الگوریتم کوچ پرندگان تحلیل کدها ))گزارش متنی به همراه تمامی کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز))
شبیه سازی و بررسی الگوریتم بهینه سازی حاصل از ترکیب الگوریتم ژنتیک و الگوریتم کوچ پرندگان Hybrid Genetic algorithm and Particle swarm optimization-GA-PSO ، تحلیل کدها ، گزارش متنی به همراه تمامی کدهای متلب و زیربرنامه های مورد نیاز
شبیه سازی الگوریتم PSO چند هدفه که همزمان متغیرها را به منظور بهینه کردن بیش از یک تابع هدف بهینه می سازد. بررسی و تحلیل کدها ((گزارش متنی به همراه تمامی کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز))
مقدمه ای بر Swarm Intelligence مقدمه ای بر Particle swarm optimization انواع PSO شبکه عصبی مصنوعی و PSO
بکارگیری روش تفکیک کور منابع براساس تابع هزینه مرتبط با آمارگان مرتبه بالا به منظور جداسازی سیگنال قلب مادر و جنین ضبط شده توسط میکروفون به کمک الگوریتم مبتنی بر هوش گروهی کوچ پرندگان
در این گزارش با استفاده از الگوریتم کوچ پرندگان پارامترهای موتور القایی در حالت سنکرون و آسنکرون مورد بررسی و بهینه سازی قرار می گیرند.
بررسی کامل و اجمالی الگوریتم کوچ پرندگان به همراه کد شبیه سازی به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف استاندارد
استفاده از الگوریتم کوچ گروهی ذراتPSO به منظور بهینه کردن ضرایب وزنی در شبکه عصبی پس انتشار در کاربرد پیش بینی داده Data prediction
بررسی کامل الگوریتم کوچ چرندگان PSO- Particle Swarm Optimization و روش های بهبود یافته آن به همراه بررسی کد شبیه سازی در متلب
طراحی پایدار كننده های سیستم قدرت Power System Stabilizer-PSS با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کوچ پرندگان Particle swarm optimization-PSO
شبیه سازی آموزش وزن های شبکه عصبی چند لایه Multi layer perceptron به کمک الگوریتم بهینه سازی بهینه سازی کوچ پرندگان Particle swarm optimization یادگیری آسان بهینه سازی وزن های شبکه عصبی
بهینه سازی کنترلر PID با استفاده از الگوریتم بهینه سازی PSO در مسئله کنترل بار و فرکانس LFC
گزارش جامع نحوه آموزش شبکه عصبی روبه جلو Feed Forward neural network-FFNN با استفاده از ترکیب الگوریتم جست وجوی گرانشی GSA-Gravitational search algorithm و کوچ پرندگان Particle swarm optimization-PSO به همراه کدنویسی
شبیه سازی الگوریتم خوشه بندی داده به کمک الگوریتم بهینه سازی کوچ پرندگان Particle swarm optimization-PSO
گزارش جامع از نحوه آموزش و نحوه شبیه سازی وزن های شبکه عصبی روبه جلو Feed Forward neural network-FFNN با استفاده از ترکیب الگوریتم کوچ پرندگان Particle swarm optimization-PSO و بهینه سازی پس انتشار optimization Back propagation
کانال تلگرام ابرپروجکت رفتن به بالای صفحه
Close فراخوان عرضه مستندات، گزارش‌ها، کدها و پژوهش‌های شما در ابرپروجکت
برای توضیحات بیشتر به اینجا مراجعه نمایید.
Close مجوزهای قانونی و رسمی ابرپروجکت
برای مشاهده مجوزهای ابرپروجکت روی آنها کلیک نمایید.