ابرتگ "������ �������� ����������"
نرم افزار شیبه‌سازی است که IOS‌های رویترهای سیسکو را روی CPU X86 در محیط ویندوز و LINUX اجرا می‌کند.
سامانه‌های تشخیص نفوذ (Intrusion Detection System) وظیفه شناسایی و تشخیص هر گونه استفاده غیرمجاز به سیستم، سوء استفاده و یا آسیب رسانی توسط کاربران را بر عهده دارند.
شبیه سازی و کد متلب تاثیر تغییرات فرکانس بر روی بلندی ادراک شده در گوش و گزارش شبیه سازی و کد متلب تعیین حدود پهنای باند بحرانی در گوش و گزارش
تعیین تغییرات فرمنت های اول بر روی اسپکتروگرام تعیین فرکانس گام بر روی اسپکتروگرام تعیین ضرایب پیشگویی خطی به کمک روش دوربین-لوینسون ضرایب اتوکورولیشن ضریب کپسترال
گزارشی از اعمال DTW بر روی گفتارهای ادا شده به صورت متفاوت به همراه کدهای متلب مربوطه و کد استخراج ویژگی
گزارشی از بازشناسی بیان های گفتاری مجزا به کمک HMM با مدل مبتنی بر چگالی مشاهدات پیوسته و الگوریتم Segmental K-Means برای آموزش مدل ها به همراه فایل کدهای متلب شامل کد استخراج ویژگی LPCC و MFCC، مدل فاز Train و Test، داده های گفتاری و کد مقایسه بیان های گفتاری
مدل سازی سیگنال تحریک به کمک مدل Rosenberg شکل موج سیگنال تحریک واکدار طیف سیگنال تحریک مدل ساده تشعشع لب ها بررسی شیب در پاسخ فرکانسی مدل تشعشع لب ها بررسی طیف فرکانس، فاز، تاخیرات گروهی و بقیه مشخصات طیف سیگنال تحریک و تشعشع لب ها بدست آوردن فرمنت های اول تا سوم به منظور متمایز کردن واکه ها نرم افزار wavesurfer ((گزارش متنی به همراه کدهای متلب، فایل های گفتاری و نرم افزار wavesurfer))
تشخیص گوینده به کمک Vector Quantization استخراج ویژگی به کمک جعبه ابزار HTK خوشه بندی به کمک الگوریتم K-Means و تشکیل کتاب کد ((گزارش متنی به همراه کدهای متلب، فایل های گفتاری و جعبه ابزار HTK تنظیم شده))
بازشناسی کلمات به کمک جعبه ابزار HTK براساس HMM بدست آوردن دنباله بردارهای ویژگی­ به کمک جعبه ابزار HTK تعریف وظیفه، گرامر و شبکه در الگوریتم HMM مشخص کردن ساختار کلی مدل­های مخفی ارزش دهى ابتدایی مدل ها آموزش مدل چپ به راست HMM توسط الگوریتم بام-ولش تست مدل HMM به کمک الگوریتم ویتربی بازشناسی بازه های زمانی کلمات تست تعیین محدوده صحیح بازشناسی تفسیر نتایج بازشناسی خوشه بندی الگوریتم K-Means
آشکارسازی فعالیت صوتی براساس مدل اتورگرسيو تعميم يافته مشروط به ناهمگني واريانس بررسی مدل اتورگرسيو مشروط به ناهمگني واريانس بررسی مدل اتورگرسيو تعميم يافته مشروط به ناهمگني واريانس بررسی مدل GARCH(1,1) جنبه های آماری تست نسبت درستنمایی چند مشاهده ای LRT بررسی توزیع سیگنال گفتار و نویز آشکارساز فعالیت هاي گفتاري موثر براساس تخمین دیورژانس بلند مدت طیفی نتایج شبیه سازی ))گزارش متنی به همراه کده ...
بدست آوردن ضرایب پیشگویی خطی (LPC) مبتنی بر روش اتوکورولیشن بررسی فیلتر مجرای گفتار بررسی ضرایب جفت طیف خطی یا ضرایب LSF بدست آوردن ضرایب انعکاسی با استفاده از الگوریتم زیر از ضرایب پیشگویی خطی بدست آوردن ضرایب نسبت سطوح مقطع LAR بدست آوردن تخمین طیف گفتار براساس آنالیز پیشگویی خطی بدست آوردن حدود فرکانس پیچ از طریق یافتن پیک شاخص در منحنی اتوکورولیشن سنتز واکه های گفتاری به کمک فرکانس پیچ تخم ...
بررسی ماشین های استنتاج برای شبکه های بیزین مثال کاربردی از احتمال ابتلا به بیماری با توجه به حالات فرد براساس قوانین یادگیری بیزین
شامل توضیحاتی در مورد: کاربردهای BSS در پردازش سیگنال پيش پردازش هاي لازم براي حل مسئله BSS مركزي سازي-سفيدسازي نحوه بکارگیری الگوريتم هاي تكاملي در مسئله BSS معرفی الگوريتم ژنتيك پيوسته معرفی کرتوسیس استفاده از آمارگان مرتبه بالا در تابع هزينه الگوريتم ژنتيك تنظیم الگوريتم ژنتيك مسئله تفكيك كور منابع براساس الگوريتم تكاملي پارامترهای شبیه سازی
شامل توضیحاتی در مورد: بررسی تفکیک کور به کمک Binary Genetic Algorithm کاربردهای تفکیک کور در پردازش سیگنال پيش پردازش هاي لازم براي حل مسئله مركزي سازي و سفيدسازي نحوه بکارگیری الگوريتم هاي تكاملي در مسئله تفکیک کور معرفی الگوریتم ژنتیک باینری معرفی کرتوسیس استفاده از آمارگان مرتبه بالا در تابع هزينه الگوريتم ژنتيك تنظیم پارامترهای الگوريتم ژنتيك معیارهای ارزیابی کارایی الگوریتم پارامترهای شب ...
شامل توضیحاتی در مورد: بررسی تفكيك كور منابع به کمک الگوریتم کوچ پرندگان کاربردهای تفكيك كور منابع در پردازش سیگنال پيش پردازش هاي لازم براي حل تفكيك كور منابع مركزي سازي و سفيدسازي نحوه بکارگیری الگوريتم هاي کوچ پرندگان در تفكيك كور منابع معرفی الگوريتم کوچ پرندگان معرفی کرتوسیس استفاده از آمارگان مرتبه بالا در تابع هزينه الگوريتم کوچ پرندگان تعیین پارامترهای الگوریتم PSO پارامترهای شبیه سازی ...
شامل توضیحاتی در مورد: بررسی Blind source separation به کمک Bees Colony Algorithm کاربردهای BSS در پردازش سیگنال پيش پردازش هاي لازم براي حل مسئله BSS مركزي سازي و سفيدسازي نحوه بکارگیری الگوريتم هاي تكاملي در مسئله BSS معرفی الگوريتم کلونی زنبور عسل معرفی کرتوسیس استفاده از آمارگان مرتبه بالا در تابع هزينه الگوريتم کلونی زنبور عسل تنظیمات الگوریتم کلونی زنبور عسل پارامترهای شبیه سازی ((گزارش ...
روال تخمین طیف به کمک Minimum Variance Spectral Estimation بدست آوردن مدل AR محاسبه تابع اتوکورولیشن محاسبه ضرایب فیلتر در MVSE بررسی تابع تبدیل فیلتر در فرکانس های مختلف ((گزارش متنی به همراه کدهای متلب))
به دست آوردن روابط میان سه پارامتر ضرایب اتوکورولیشن (r)، انعکاسی (k) و پارامترهای مدل (a) ،محاسبه پارامتر a و k با استفاده از دور لوینسون دوربین، به دست آوردن پارامترهای مدل به روش های مختلف، به دست آوردن ضرایب انعکاسی به روش های مختلف، به دست آوردن ضرایب اتوکورولیشن به روش های مختلف، بدست آوردن مدل تمام قطب درجه با استفاده از روش دور لوینسون، مقایسه تخمین های حاصل
بررسی تخمین فرکانس به روش Pisarenko harmonic decomposition، بررسی تخمین فرکانس به روش MUSIC algorithm، بررسی تخمین فرکانس به روش Eigenvector، بررسی تخمین فرکانس به روش Minimum norm، بررسی تخمین تعداد جملات نمایی مختلط تابع
شامل توضیحاتی در مورد: بررسی نحوه تخمین پارامترهای Trend خطی و سینوسی Trend سینوسی روشNewton Gauss ((گزارش متنی به همراه کدهای متلب و زیربرنامه های مورد نیاز))
شامل توضیحاتی در مورد: بررسی System Identification بررسی Inverse System Identification بررسی Adaptive filter بررسی عملکرد فیلتر تطبیقی در حضور نویز رنگی ((گزارش متنی به همراه کدهای متلب و زیربرنامه های مورد نیاز))
شامل توضیحاتی در مورد: طراحی فیلتر بانک طراحی فیلتر بانک (Generalized Discrete Fourier Transform Quadrature-Mirror Filter Bank (GDFT-QMF در متلب رسم پاسخ ضربه فیلتر رسم پاسخ فیلتر آنالیز بررسی PR بودن فیلتر بانک طراحی و شبیه سازی در شرایط مختلف ((گزارش متنی به فرمت Word قابل ویرایش به همراه تمامی کدهای متلب و زیربرنامه های مورد نیاز))
شناسایی سیستم به روش حداقل میانگین مربعات نرمالیزه شده NLMS به همراه بررسی و طراحی Identification system با استفاده از Normalized Least Mean Squares Adaptive Filter، بررسی طیف های تخمینی، بررسی خطای تخمین، اعمال سیگنال ورودی نویز سفید در SNR های مختلف و تحلیل نتایج خروجی، تحلیل اثر طول گام در الگوریتم NLMS و چگونگی همگرایی، اعمال نویز رنگی به ورودی الگوریتمNLMS در SNR های مختلف و تحلیل نتایج خروجی
انتخاب ویژگی براساس الگوریتم کوچ پرندگان به منظور کلاس بندی داده های متفاوت دادگان IRIS امکان انتخاب نوع دادگان امکان انتخاب نوع روش انتخاب ویژگی تحلیل خط به خط کدها ))گزارش متنی به همراه تمامی کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز و تمامی دادگان iris))
خوشه بندی بدون نظارت دادگان IRIS با استفاده از الگوریتم کوچ پرندگان تحلیل کدها ))گزارش متنی به همراه تمامی کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز))
گزارش متنی شامل توضیحاتی در مورد: خوشه بندی بدون با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر جمعیت Artificial bees colony تحلیل کدها ((گزارش متنی به همراه تمامی کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز و داده iris ))
شبیه سازی و بررسی الگوریتم بهینه سازی حاصل از ترکیب الگوریتم ژنتیک و الگوریتم کوچ پرندگان Hybrid Genetic algorithm and Particle swarm optimization-GA-PSO ، تحلیل کدها ، گزارش متنی به همراه تمامی کدهای متلب و زیربرنامه های مورد نیاز
خوشه بندی فازی داده به کمک الگوریتم کلونی زنبور عسل گزارش متنی شامل توضیحاتی در مورد: شبیه سازی خوشه بندی فازی داده iris با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل تحلیل کدها ((گزارش متنی به همراه تمامی کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز و دیتابیس))
گزارش متنی شامل توضیحاتی در مورد: شبیه سازی خوشه بندی داده iris با استفاده از الگوریتم الگوریتم ژنتیک بررسی و تحلیل کدها ((گزارش متنی به همراه تمامی کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز و دیتابیس))
شبیه سازی الگوریتم PSO چند هدفه که همزمان متغیرها را به منظور بهینه کردن بیش از یک تابع هدف بهینه می سازد. بررسی و تحلیل کدها ((گزارش متنی به همراه تمامی کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز))
بهبود وضوح تصویر به کمک الگوریتم ژنتیک، شبیه سازی الگوریتم بهینه سازی ژنتیک به منظور بهبود وضوح تصویر، بررسی و تحلیل کدها
گزارش متنی شامل توضیحاتی در مورد: شبیه سازی الگوریتم تکامل تعاونی به منظور بهینه سازی توابع محک مختلف بررسی و تحلیل کدها ))گزارش متنی به همراه تمامی کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز))
شبیه سازی چگونگی کاهش نویز سیگنال گفتار در حضور نویزهای ناایستا براساس الگوریتم تفریق طیفی ((کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز برای ارزیابی و داده های گفتاری))
شبیه سازی چگونگی کاهش نویز سیگنال گفتار در حضور نویزهای ناایستا براساس الگوریتم تفریق طیفی چند باند (( کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز برای ارزیابی و داده های گفتاری))
شبیه سازی چگونگی کاهش نویز سیگنال گفتار در حضور نویزهای ناایستا براساس الگوریتم حداقل میانگین مربعات خطا ((کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز برای ارزیابی و داده های گفتاری))
شبیه سازی چگونگی کاهش نویز سیگنال گفتار در حضور نویزهای ناایستا براساس الگوریتم Geometric spectral subtraction )) کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز برای ارزیابی و داده های گفتاری))
شبیه سازی چگونگی کاهش نویز سیگنال گفتار در حضور نویزهای ناایستا براساس Log MMSE (( کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز برای ارزیابی و داده های گفتاری))
شبیه سازی چگونگی کاهش نویز سیگنال گفتار براساس Wiener filtering ((کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز برای ارزیابی و داده های گفتاری))
شبیه سازی چگونگی کاهش نویز سیگنال گفتار در حضور نویزهای ناایستا براساس Iterative Wiener filtering ((کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز برای ارزیابی و داده های گفتاری))
شبیه سازی چگونگی کاهش نویز سیگنال گفتار براساس Wiener filtering به کمک Wavelet thresholding )) کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز برای ارزیابی و داده های گفتاری))
شبیه سازی چگونگی کاهش نویز سیگنال گفتار براساس الگوریتم تفریق طیفی در حضور نویزهای ناایستا با استفاده از نویز تخمین زده شده از دنبال کردن مینیم انرژی فریم ها (( کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز برای ارزیابی و داده های گفتاری))
شبیه سازی چگونگی کاهش نویز سیگنال گفتار براساس الگوریتم تفریق طیفی در حضور نویزهای ناایستا با استفاده از نویز تخمین زده شده از الگوریتم میانگین گیری بازگشتی MCRA (( کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز برای ارزیابی و داده های گفتاری))
شبیه سازی چگونگی کاهش نویز سیگنال گفتار براساس الگوریتم تفریق طیفی در حضور نویزهای ناایستا با استفاده از نویز تخمین زده شده از الگوریتم MCRA2 (( کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز برای ارزیابی و داده های گفتاری))
شبیه سازی چگونگی کاهش نویز سیگنال گفتار در حضور نویزهای ناایستا براساس Perceptually-motivated subspace algorithm )) کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز برای ارزیابی و داده های گفتاری))
شبیه سازی چگونگی کاهش نویز سیگنال گفتار در حضور نویزهای ناایستا براساس Wavelet thresholding ((کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز برای ارزیابی و داده های گفتاری))
شبیه سازی چگونگی کاهش نویز سیگنال گفتار در حضور نویزهای ناایستا و تخمین نویز و محاسبه تابع آستانه گذار و مقدار آستانه گذاری در فضای Wavelet packet transform و مقایسه با الگوریتم بهسازی تخمین نویز براساس آنتروپی طیفی با استفاده از هیستوگرام شدت
شبیه سازی چگونگی کاهش نویز سیگنال گفتار در زیرفضا در حضور نویزهای ناایستا براساس Generalized embedded pre-whitening subspace algorithm ((کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز برای ارزیابی و داده های گفتاری))
گزارش متنی شامل توضیحاتی در مورد: )) کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز برای ارزیابی و داده های بافت مورد نیاز))
گزارش متنی شامل توضیحاتی در مورد: شبیه سازی سیستم شناسایی گوینده به کمک شبکه عصبی رو به جلو، شبکه تاخیر زمانی و LVQ با استفاده از ویژگی MFCC و انرژی ضرایب موجک )) کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز برای ارزیابی و داده های مورد نیاز))
گزارش متنی شامل توضیحاتی در مورد: شبیه سازی فشرده سازی سیگنال گفتار با استفاده از آستانه گذاری ضرایب ویولت )) کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز برای ارزیابی و داده های مورد نیاز))
گزارش متنی شامل مقدمه ای بر: واحد فيدبك رابط (Relevance Feedback Module) واحد استخراج مشخصه (Feature Extraction Module) تكنيك‌هاي مبتني بر شبكه‌هاي عصبي سيستم CBIR Interactive بر پايه فيدبك RBF شبكه‌هاي RBF و ...
بررسی شبکه عصبی دینامیک و پردازش سیگنال بهینه
گزارش متنی شامل مقدمه ای بر MLPو ساختار آن یادگیری MLP محاسبه خطای آموزش بررسی کارایی در پیشگویی داده
گزارش متنی از نحوه ارتباط میان Neural Networks و Principal Component Analysis شامل مقدمه ای بر PCA و قوانین یادگیری شبکه عصبی و ارتباط میان این دو
گزارش متنی شامل مقدمه ای بر الگوریتم های یادگیری بر پایه هسته
گزاش متنی از نحوه استفاده شبکه هاي عصبي در پردازش تصوير پزشکي و تشخیص سرطان تخمین پارامترها و مدل سازی
بکارگیری شبکه های عصبی- فازی سلسله مرتبه ای به منظور کلاس بندی داده گزارش متنی شامل بررسی شبکه های عصبی- فازی سلسله مرتبه ای شبکه های ماژولار شبکه های هایبرید مقایسه و نتایج
گزارش متنی و شبیه سازی نحوه بکارگیری شبکه عصبي در Time series prediction تکنيک هاي شبکه ي عصبي براي پيش بيني سريهاي زماني نحوه آموزش بررسی کارایی کدهای متلب
گزارش متنی شامل: تحلیل واترمارکینگ براساس Pseudo_random sequence تفاوت Cryptography و Watermarking دسته بندی ها و ویژگی‌های نهان نگاری روش‌های مختلف نهان‌نگاری ویژگی‌های Pseudo-Random Sequence معیارهای مهم در نهان‌نگاری و ...
حذف پژواک از سیگنال گفتار به کمک فیلتر تطبیقی حداقل میانگین مربعات نرمالیزه شده Normalized Least Mean Squares Adaptive Filter-NLMS، نحوه استفاده از فیلتر تطبیقی جهت حذف پژواک، فيلتر Adaptive، الگوريتم هماهنگ سازي LMS، نتایج شبیه سازی ((کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز برای ارزیابی و داده ها))
استفاده از فیلتر مانده ضرایب پیش گویی خطی Residual Linear prediction جهت حذف پژواک از سیگنال گفتار (( کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز برای ارزیابی و داده ها))
گزارش متنی از تحلیل روش های کد کردن سیگنال صوتی شامل: مقدمه ای بر پردازش و کد کردن سیگنال صوتی پارامترهای مطرح در فشرده سازی کاربردهای فشرده سازی انواع و ویژگی های سیگنال صوتی کوانتیزاسیون کوانتیزاسیون تطبیقی روشهای کدینگ پیشگویی خطی روشهای کدینگ در حوزة زمان روش PCM روش DPCM روش ADPCM روش APC روش PDM روشهای کدینگ در حوزة فرکانس روش تکه باندی (SBC) روش تبدیلی روشهای ترکیبی روشهای فشرده سازی ادراکی
گزارش متنی از عملکرد توابع پایه شعاعی RBF در شبکه های عصبی شامل: مقدمه ای بر کرنل های شعاعی شبکه RBF گوسی عملکرد RBF مقايسه بين شبكه‌هاي RBF و MLP الگورتم‌هاي يادگيري RBF چگونگی مينيمم‌سازي واريانس خطا تعيين وزن‌ لایه ها شبیه سازی و بکارگیری توابع اساسی شعاعی به منظور حل مسایل درونیابی به همراه کد متلب
بکارگیری شبکه های عصبی به منظور Speech processing شامل موارد: مقدمه ای بر اهمیت پردازش صوت ویژگی های سیگنال صوتی نحوه تشکیل سیگنال صوتی کاربردهای شبکه عصبی در تشخیص گفتار بررسی مدل های زبانی یا لغت نامه بررسی شبکه های باز گشتی بررسی کلاسیفایر ماشین های بردار پشتیبان (SVM) کلاس بندی آوا بر اساس SVM بررسی جداسازی کور کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تشخیص گوینده ((گزارش متنی به همراه کدهای متلب مورد ن ...
گزارش متنی از الگوریتم های جداسازی کور سيگنال و دكانولوشن کور شامل: مقدمه ای بر تفكيك مبهم سيگنال مقدمه ای بر دكانولوشن مبهم سيگنال استقلال و وابستگي زماني و فضايي الگوريتم‌هاي BSS بسط زماني - فضايي دكانولوشن کور چند كاناله
مقدمه ای بر Swarm Intelligence مقدمه ای بر Particle swarm optimization انواع PSO شبکه عصبی مصنوعی و PSO
مقدمه ای بر الگوریتم بهینه سازی AIS معرفی الگوریتم های ارائه شده در زمینه AIS تحلیل کد الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی به منظور زمان بندی وظایف (Scheduling tasks) ((گزارش متنی به همراه کدهای متلب مورد نیاز و تحلیل خط به خط کدها))
مقدمه ای بر الگوریتم بهینه سازی HS و بررسی مراحل انجام آن معرفی الگوریتم های ارائه شده در زمینه HS تحلیل کد الگوریتم جستجوی هارمونی به منظور بهینه سازی چند تسهیلاتی (Multi Facility) ((گزارش متنی به همراه کدهای متلب مورد نیاز و تحلیل کدها))
بررسی کاهش نویز سری های زمانی غیرخطی به کمک Adaptive filtering and Wavelet shrinkage گزارش متنی به همراه کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز برای ارزیابی و داده ها.
بررسی مسئله امنیت در Cloud computing گزارش متنی کامل شامل توضیحاتی در مورد مسائل و پیامدهای امنیتی در حوزه ابر
بررسی Software-Defined Network گزارش متنی شامل توضیحاتی در مورد: معرفی شبکه های تعریف شده نرم افزاری نیاز به یک معماری جدید محدودیت های فناوری های شبکه های کنونی معرفی شبکه تعریف شده نرم‌افزاری اجزای اصلی شبکه تعریف شده نرم‌افزاری کنترلرها سوییچ های مجازی شبکه های همپوشان آشنایی با پروتکل OpenFlow ساختار، نحوه عملکرد و دستورات اجزای OpenFlow دستورات OpenFlow راهکار شبکه تعریف شده نرم‌افزاری رو ...
بررسی Hadoop و Map-Reduce گزارش متنی شامل توضیحاتی معرفی هدوپ و روش نگاشت کاهش و ...
بررسی حمله wardriving در شبکه Wireless گزارش متنی به همراه فایل ارائه شامل توضیحاتی در مورد انواع حملات، رمز نگاری، امنیت و ...
بررسی و چگونگی نصب گام به گام سیستم تشخیص نفوذ SNORT گزارش متنی توضیحات لازم به همراه تصاویر مراحل مختلف نصب برنامه
توضیحات کامل در مورد معرفی، مزایا و نحوه عملکرد VPN و MPLS
توضیحات کامل به همراه گزارش تصویری از مراحل حمله و چگونگی تشخیص نفوذ در یک شبکه نمونه
توضیحات اجمالی از مراحل احراز هویت و بکار بردن کلید در پروتکل های مختلف و بررسی مشکلات احتمالی آن ها و نحوه رفع مشکل
گزارش متنی شامل توضیحاتی در مورد: نحوه تخصيص و نتایج تست مسیریابی یا Trace Route کاربرد تغییر TTL در ICMP شکستن Firewall راه های دفاع
گزارش متنی شامل توضیحاتی در مورد: مقایسه تعاریف موجود در IEC، ISO و NIST را در مورد تهدید، آسیب ‌پذیری و ریسک بیان مثال عمومی در مورد تهدید، آسیب‌پذیری و ریسک
بررسی روش های جمع‌آوری اطلاعات تبادلی بر روی شبکه، مدت زمان جمع‌آوری ترافیک، تعیین نوع ترافیک، توزیع و نرخ ارتباط ، رسم و تحلیل با استفاده از ابزار tcpdump و بررسی صحت آن به کمک Sniff کردن کل شبکه
تحلیل و مقایسه روش های کدگذاری بلوکی، علل استفاده، مزایا، مشکلات و نحوه حمله به آن ها با ذکر مثال
بررسی روش های تهدید و Vulnerability در وب سرور گزارش متنی شامل توضیحاتی در مورد: آسیب پذیری های مرسوم یک وب سرور بررسی نرم افزار Nikto برای انجام اسکن قابلیت ها و نیازمندی های اجرای این نرم افزار در لینوکس نتایج حاصله از اجرای این برنامه
بررسی کيفيت سرويس و فنآوری هاي شبكه، سوئيچنگ، مجتمع سازي، مسيريابي، فنآوری MPLS، كنترل LSP، مجتمع سازي ترافيك، انتخاب مسير ، ادغام برچسب، تونل، پروتكل هاي توزيع برچسب در MPLS، ساختار سوئيچ هاي شبكه و ...
بررسی ATM، نحوه عملکرد ATM ها، قسمت های دستگاه خود پرداز، تشخیص اسکناس ها، امنیت، مزایا و معایب دستگاههای ATM، لایه های شبکه در ATM و ...
گزارش متنی شامل مقایسه شبکه هاي کامپيوتري از نظر محدوده فیزیکی و جغرافیایی، سرعت عملکرد، پروتکل های لایه فیزیکی و پیوند داده، مدل ارائه سرویس به صورت کلاینت/سرور، مقايسه روش ارائه سرويس به صورت اتصالگرا و بدون اتصال، مقايسه پروتکل های لايه انتقال، مقايسه مدل های مختلف آدرس‌دهي تک‌پخشي، چندپخشي، همه‌پخشي و هيچ‌پخشي، مقايسه پروتکل IP نسخه چهار و شش
تحلیل دیوار آتش و عملیات و جایگاه آن در شبکه، لایه های فایروال، قوانین فایروال، تحلیل گلوگاه اصلی در فایروال، تقسیم بندی های دیوار آتش و مقایسه بین روش ها
بکارگیری روش تفکیک کور منابع براساس تابع هزینه مرتبط با آمارگان مرتبه بالا به منظور جداسازی سیگنال قلب مادر و جنین ضبط شده توسط میکروفون به کمک الگوریتم تکاملی ژنتیک پیوسته
بکارگیری روش تفکیک کور منابع براساس تابع هزینه مرتبط با آمارگان مرتبه بالا به منظور جداسازی سیگنال قلب مادر و جنین ضبط شده توسط میکروفون به کمک الگوریتم تکاملی ژنتیک گسسته
بکارگیری روش تفکیک کور منابع براساس تابع هزینه مرتبط با آمارگان مرتبه بالا به منظور جداسازی سیگنال قلب مادر و جنین ضبط شده توسط میکروفون به کمک الگوریتم مبتنی بر هوش گروهی کوچ پرندگان
بکارگیری روش تفکیک کور منابع براساس تابع هزینه مرتبط با آمارگان مرتبه بالا به منظور جداسازی سیگنال قلب مادر و جنین ضبط شده توسط میکروفون به کمک الگوریتم مبتنی بر هوش گروهی کلونی زنبور عسل
در کد ارائه شده از روش خوشه بندی به منظور افزایش کارایی شبکه عصبی در پیش بینی سري هاي زمانی استفاده شده است.
نحوه کنترل سيستم تأمين حرارتي، سيستم تأمين رطوبتي هو، سیستم نوردهی و ... در گلخانه ها با استفاده از منطق فازی به منظور کنترل نظارتی مناسب و بهينه سازي مصرف انرژي
در این گزارش با استفاده از الگوریتم تبرید شبیه سازی شده، مسیریابی وسایل نقلیه (Vehicle Routing Problem) مورد بررسی و بهینه سازی قرار می گیرد.
در این گزارش با استفاده از الگوریتم کوچ پرندگان پارامترهای موتور القایی در حالت سنکرون و آسنکرون مورد بررسی و بهینه سازی قرار می گیرند.
گزارش کاملی از مراحل انجام، پیاده سازی و مقایسه سه روش اساسی تخمین طیف نویز: تخمین نویز براساس آمارگان کمینه، تخمین مستقیم آستانه ای نویز و با استفاده از روش دیورژانس طیفی بلندمدت
در این گزارش، توضیحات کامل به همراه شبیه سازی های مورد نیاز به منظور آموزش مدل های زیرلغوی وابسته به گوینده براساس مدل مخفی مارکوف در بازشناسی گفتار مورد استفاده و بررسی قرار می گیرد.
در این گزارش، توضیحات کامل به همراه شبیه سازی های مورد نیاز به منظور آموزش مدل های زیرلغوی براساس مدل مخلوط گوسی GMM در بازشناسی گفتار مورد استفاده و بررسی قرار می گیرد.
بررسی و تحلیل مراحل استخراج ضرایب MFCC از سیگنال گفتار به همراه فایل شبیه سازی
در این گزارش، توضیحات آشکار ساز فعالیت گفتاری براساس دیورژانس بلند مدت طیفی در شرایط نویزی مختلف به همراه شبیه سازی های مورد نیاز مورد استفاده و بررسی قرار گرفته است.
شبیه سازی چگونگی کاهش نویز سیگنال گفتار براساس الگوریتم زیرفضای تعمیم یافته مبتنی بر پیش سفید سازی به منظور کاهش نویزهای رنگی
شبیه سازی چگونگی کاهش نویز سیگنال گفتار در حضور نویزهای ناایستا براساس الگوریتم آماری مبتنی بر تخمین گر بیزین مبتنی بر معیار اصلاح شده Itakura-Saito
شبیه سازی چگونگی کاهش نویز سیگنال گفتار در حضور نویزهای ناایستا براساس الگوریتم آماری مبتنی بر مدل روان-شنوایی گوش انسان
شبیه سازی کدینگ و در کدینگ سیگنال گفتار به کمک قوانین A و μ در کدگذاری PCM لگاریتمی
شبیه سازی الگوریتم تشخیص سکوت از گفتار به کمک نرخ عبور از صفر و انرژی سیگنال و بهبود نتای آن به کمک فیلتر نرم کننده Moving average و بررسی نتایج بدست آمده
گزارش تحلیلی به همراه بررسی گام به گام نحوه بکارگیری از دستورات جعبه ابزار HTK به منظور بازشناسی کلمات به کمک مدل مخفی مارکوف Hidden Markov Model
شبیه سازی و مقایسه استخراج بردارهای ویژگی ضرایب تخمین خطی LPC، ضرایب انعکاسی Reflection Coeff، ضرایب نسبت سطوح مقطعLAR ، ضرایب کپسترال LPCC، ضرایب MFCC و ضرایب مشتقات اول و دوم آن به کمک جعبه ابزار HTK و به کمک دستورهای متلب
تحلیل نحوه پیاده سازی مسئله تفکیک یا جداسازی کور سیگنال های گفتاری به کمک الگوریتم ماكزيمم سازي اطلاعات(Information Maximization) به همراه گزارش متنی از توضیحات در مورد این الگوریتم
تحلیل نحوه پیاده سازی مسئله تفکیک یا جداسازی کور سیگنال های گفتاری به کمک الگوریتم Independent component analysis به همراه گزارش متنی از توضیحاتی در مورد این الگوریتم
شبیه سازی مسئله کاهش بعد داده به کمک الگوریتم آنالیز مولفه های اساسی Principal component analysis -PCA به همراه جزوه آموزش الگوریتم
شبیه سازی مسئله کاهش بعد داده به کمک الگوریتم آنالیز تمایزات خطی LDA
شبیه سازی مسئله کاهش بعد داده به کمک الگوریتم آنالیز مولفه های اساسی کرنل KPCA
شبیه سازی گام به گام مراحل اجرای حمله DDOS به کمک نرم افزار GNS3 و سایر نرم افزارهای مورد نیاز به همراه تحلیل و توضیحات لازم برای هر بخش شامل بررسی شکل و روش‌های حمله، معرفی، نصب و نحوه استفاده از ابزارهای مختلف، راه حل کاهش حمله
شبیه سازی نهان نگاری تصویر به کمک تبدیل ویولت گسسته Discrete wavelet transform-DWT براساس ضرایب تقریب و جزئیات در سطح سوم پردازش این تبدیل
شبیه سازی نهان نگاری تصویر به کمک ضرایب حاصل از تبدیل کسینوسی گسسته Discrete cosine transform-DCT
شبیه سازی و گزارشی از الگوریتم کاهش نویز سیگنال گفتار در حضور نویزهای ناایستا به کمک بازنمایی تنک Sparse representation و دیکشنری های یادگیری شده Dictionary learning برای سیگنال گفتار و نویز
شبیه سازی چگونگی کاهش نویز سیگنال گفتار براساس الگوریتم تفریق طیفی در حضور نویزهای ناایستا با استفاده از نویز تخمین زده شده از الگوریتم میانگین گیری بازگشتی بهبود یافته IMCRA
فناوری اطلاعات در روال کسب و کارهای شرکت های کوچک و سازمان های بزرگ روز به روز جای خود را بیشتر باز می کند. استفاده از ابزارهای مرتبط به فناوری اطلاعات آن چنان رشد داشته است که دوام و توسعه هر کسب و کاری بدون این ابزارها تقریبا غیر ممکن است. در این بین، ابزارها و سرویس های شبکه حیاتی ترین نقش را دارند. در دنیایی که سرعت فرآیندهای کاری لحظه به لحظه بیشتر شتاب می‌گیرد، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که ا ...
گزارشی از بررسی و تحلیل اجمالی راهکارهای عملی امنیت ارتباطات در شبکه‌های بیسیم سازمانی شامل مقدمه، چرخه دمينگ، پيكربندي امن رادیوهاي وایرلس ميكروتيک، چک ليست تهدیدات وایرلس، ميكروتيک، تهدیدهای عمده در شبکه‌های بی‌سیم، دسته‌بندی تهدیدها، شنود منفعل، نقض صحت و دسترس‌پذیری، تشخیص نفوذ و ممانعت از آن
گزارشی از بازشناسی بیان های گفتاری به کمک HMM براساس الگوریتم ویتربی برای آموزش مدل ها با مدل مبتنی بر چگالی مشاهدات پیوسته به همراه فایل کدهای متلب شامل مراحل استخراج ویژگی MFCC، بدست آوردن مدل چپ به راست در فاز Train و ارزیابی در فاز Test
مقدمه ای بر الگوریتم بهینه سازی AIS و بررسی مراحل انجام آن، معرفی الگوریتم های ارائه شده در زمینه AIS،شبیه سازی و تحلیل کد الگوریتم سیستم‌ ایمنی مصنوعی به منظور بهینه سازی توابع محک مختلف،شبیه سازی و تحلیل کد الگوریتم سیستم‌ ایمنی مصنوعی به منظور بهینه سازی مسئله زمان بندی تک ماشین (Single machine)
بررسی الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماري(Imperialist Competitive Algorithm - ICA)، مقدمه ای بر الگوریتم بهینه سازی ICA و بررسی مراحل انجام آن، معرفی الگوریتم های ارائه شده در زمینه ICAشبیه سازی و تحلیل کد الگوریتم رقابت استعماري به منظور بهینه سازی توابع محک مختلف، شبیه سازی و تحلیل کد الگوریتم سیستم‌ ایمنی مصنوعی به منظور بهینه سازی مسئله چند تسهیلاتی
گزارشی از بازشناسی بیان های گفتاری مجزا به کمک HMM با مدل مبتنی بر چگالی مشاهدات پیوسته و الگوریتم لگاریتم ویتربی و Segmental K-Means برای آموزش مدل ها به همراه فایل کدهای متلب شامل کد استخراج ویژگی MFCC، مدل فاز Train و Test، داده های گفتاری و کد مقایسه بیان های گفتاری
یافتن بهترين مسير های همرديفي زماني با استفاده از الگوريتم DTW، گزارش متنی برنامه اي براي يافتن سه بهترين مسير همرديفي زماني با استفاده از الگوريتم DTW، استخراج ویژگی MFCC، اعمال محدوديت های پيوستگي محلي نوع 1 و 2 و 3، یافتن مسير بهينه همردیفی بیان های گفتاری
گزارش متنی از بررسی مراحل عملکرد الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماري(Imperialist Competitive Algorithm - ICA)، شبیه سازی الگوریتم رقابت استعماري به منظور خوشه بندی داده
گزارش متنی از بررسی مراحل عملکرد الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماري(Imperialist Competitive Algorithm - ICA)، شبیه سازی الگوریتم رقابت استعماري به منظور حل مسئله زمان بندی Scheduling
گزارش متنی از بررسی مراحل عملکرد الگوریتم بهینه سازی جستجوی ممنوعه (Tabu search - TS)، شبیه سازی الگوریتم جستجوی ممنوعه به منظور حل مسئله زمان بندی Scheduling، حل مسئله تک ماشین Single machine و حل مسئله فروشنده دوره گرد TSP
مقدمه ای بر الگوریتم بهینه سازی HS و بررسی مراحل انجام آن، معرفی الگوریتم های ارائه شده در زمینه HS، بررسی الگوریتم بهینه سازی بهبود یافته IHS ، شبیه سازی و مقایسه الگوریتم جستجوی هارمونیک کلاسیک با نسخه بهیود یافته به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف
گزارش متنی از بررسی مراحل عملکرد الگوریتم ممتیک، شبیه سازی الگوریتم ممتیک به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف (توابع محک)
مقدمه ای بر الگوریتم بهینه سازی فاخته و بررسی مراحل انجام آن، شبیه سازی الگوریتم جستجوی فاخته به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف
مقدمه ای بر الگوریتم بهینه سازی جستجوی گرانشی و بررسی مراحل انجام آن، مقایسه با سایر الگوریتم های بهینه سازی، شبیه سازی الگوریتم جستجوی گرانشی به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف
این برنامه با استفاده از visual studio 2010 و SQL EXPRESS نوشته شده است و از آن می‌توان برای یادگیری زبان C#.net و یا استفاده در رستورانها برای مدیریت آنها استفاده گردد.از قابلیت های این برنامه می‌توان به وجود فرم Login و تعریف سطوح مختلف دسترسی برای کاربران مختلف و قابلیت گرفتن گزارشات مختلف به شکل جدولی و امکان محاسبه قیمت تمام شده غذاهای سفارش داده شده به شکل اتوماتیک و... اشاره نمود .
در این PDF چگونگی اتصال از طریق جاوا به بانک‌های اطلاعاتی SQLServer ، MySql ، Postgresql شرح داده شده است . این آموزش به شکل تصویری و در محیط NetBeans انجام شده است.
در این PDF نحوه تغییر تم در جاوا بررسی شده است . در جاوا شما میتوانید با تایپ چند خط کد به راحتی تم فرم خود را به تم ویندوز یا لینوکس تغییر دهید
کار با عکسها در جاوا در جاوا برای کار با عکس (برخلاف زبانهایی مثل C# که شی مثل PictureBox دارند) از شی پایه‌ای مثل lable استفاده می شود. و چون این شی برای کار با عکس طراحی نشده یک سری مشکلات پیدا می‌شود که در زیر به بعضی از این مشکلات می‌پردازیم. ضمناً روش تبدیل عکس به بایت که معمولا برای ذخیره عکس در بانک اطلاعاتی از آن استفاده می‌شود و بلعکس نیز به زبان بسیار ساده بیان خواهد شد.
این کتاب یکی از بهترین کتاب‌ها در زمینه ایجاد بازی‌های آنلاین بر اساس کدهای HTML5 می‌باشد. علاوه بر کدهای HTML5 از کدهای CSS3 و WebGL نیز برای ایجاد استفاده شده است نویسنده کتاب آقای یاکوب سایدلین هستند.
در این پروژه، مسئله تفکیک کور منابع Blind source separation به کمک الگوریتم یادگیری دیکشنری حداقل مربعات بازگشتی Recursive Least Squares Dictionary Learning Algorithm-RLSDLA شبیه سازی می شود.
الگوریتم بهینه‌سازی کلونی مورچگان یا به اختصار ACO، که در سال 1992 توسط مارکو دوریگو و در رساله دکتری وی مطرح شد، یک ایده برای حل مسائل بهینه‌سازی که از طبیعت الهام گرفته و بر مبنای کلونی مورچگان واقع شده است.
کتاب Fundamentals of English Grammar اثر نویسنده‌ی مشهور خانم Betty Azar، یکی از مفیدترین کتاب‌ها در باب آموزش گرامر برای افراد مبتدی و متوسط است.
استفاده از الگوریتم کوچ گروهی ذراتPSO به منظور بهینه کردن ضرایب وزنی در شبکه عصبی پس انتشار در کاربرد پیش بینی داده Data prediction
استفاده از الگوریتم ژنتیک GA به منظور بهینه کردن ضرایب وزنی در شبکه عصبی پس انتشار در کاربرد پیش بینی داده Data prediction
جزوه آموزشی مروری بر روش های انتخاب ویژگی Feature selection
حل تمرین کتاب پردازش تصویرDigital Image Processing نویسنده Gonzalez
جزوه آموزشی مدل مخفی مارکوف شامل بررسی فرضیات، تئوری ها، انواع مدل، معیارها، مسائل یادگیری، کاربرد در شناسایی گفتار و مسائل مربوط به الگوریتم های آموزش
تعیین میزان دقیق تولید انرژی هر واحد نیروگاهی براساس محاسبه هزینه تولید و انتخاب ترکیب اقتصادی واحدها به وسیله یک سیستم قدرت
شبیه سازی الگوریتم میگو KH به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف: Ackley، Raetrigin، Sphere و ...با قابلیت جایگزینی آسان دیگر توابع هزینه
طراحی پایدار كننده های سیستم قدرت Power System Stabilizer-PSS با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کوچ پرندگان Particle swarm optimization-PSO
شبیه سازی پخش بار به روش نیوتن رافسون Newton-Raphson در سیستم های قدرت
شبیه سازی نحوه بهینه سازی توابع تست به کمک الگوریتم جستجوی الگو Pattern search
Image classification using feed forward neural network به همراه فایل توضیحات
شبیه سازی نحوه کلاس بندی داده تصویر به کمک شبکه عصبی روبه جلو با وزن های آموزش دیده توسط الگوریتم ژنتیک به همراه فایل توضیحات
تحلیل و بررسی تحلیلی مراکز داده Data center و شبکه‌های تعریف‌شده نرم‌افزاری Software defined network
بررسی تفصیلی انواع ازدحام در شبکه و مدیریت آن Congestion Control
چکیده : عصر داد‌ه‌های بزرگ در حال آمدن است . اما ممکن است روش آنالیز سنتی قادر به کنترل چنین مقیاس بزرگی از داده‌ها نباشد . مساله‌ای که در حال حاضر مطرح می‌شود این است که ، چگونه قالبی با کارایی خوب ، برای آنالیز داده‌های بزرگ به شکل مناسب ، ایجاد کنیم ...
بهینه سازی کنترلر PID با استفاده از الگوریتم بهینه سازی PSO در مسئله کنترل بار و فرکانس LFC
شبیه سازی نحوه آموزش و بهینه سازی وزن های شبکه عصبی روبه جلو Feed forward NN توسط الگوریتم ژنتیک به همراه فایل توضیحات
حذف نویز تصویر Image denoising با استفاده از روش Dictionary learning به کمک الگوریتم K-means
گزارش کامل از نحوه عملکرد الگوریتم بهینه سازی انفجار نارنجک Grenade Explosion Method-GEM و شبیه سازی آن به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف
شبیه سازی به همراه توضیحات جامع در مورد نحوه تشخیص لبه Edge detection در تصویر با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه ها Ant colony optimization-ACO
کانال تلگرام ابرپروجکت رفتن به بالای صفحه
Close فراخوان عرضه مستندات، گزارش‌ها، کدها و پژوهش‌های شما در ابرپروجکت
برای توضیحات بیشتر به اینجا مراجعه نمایید.
Close مجوزهای قانونی و رسمی ابرپروجکت
برای مشاهده مجوزهای ابرپروجکت روی آنها کلیک نمایید.